Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gerund or infinitive

27. 2. 2011

Pomůcka, která nám může často pomoci, pokud nevíme, zda použít infinitiv či gerundium:

Gerundium (-ing) se často užívá pro děje, které se odehrály dříve než hlavní sloveso nebo se odehrává ve stejný čas.

He denied stealing the money - Popřel, že by ukradl ty peníze.

I justify your breaking of the rule. - Omluvím to, že jsi porušil pravidlo.

I recall seeing you at the park on Thursday - Vzpomínám si, že jsem tě ve čtvrtek viděl v parku.

Infinitiv se často používá pro děje, které se odehrají později, než hlavní sloveso.

We want to go out - Chceme jít ven.

He decided to forgive her. - Rozhodl se jí odpustit.

Infinitiv nebo gerundium?
Některá slovesa v angličtině mohou být následována infinitivem (They agreed to come), jiná gerundiem (Did you enjoy flying?) a další infinitivem i gerundiem (She began to work - She began working).


1. Slovesa následovaná infinitivem:
agree, decide, hope, order, promise, allow, demand, instruct, permit, refuse, appear, encourage, invite, persuade, remind, arrange, fail, learn, plan, seem, ask, forbid, manage, prepare, swear,
choose, force, offer, pretend, warn


He decided to study at university. Rozhodl se studovat na univerzitě.
We hoped to find it. Doufali jsme, ţe to najdeme.
Did he seem to like it? Zdálo se ti, ţe se mu to líbí?
They allowed me to smoke. Dovolili mi kouřit.
I ordered my son to send it. Nařídil jsem svému synovi, aby to poslal.

2. Slovesa následovaná gerundiem:
admit, enjoy, forgive, mind, risk, consider, escape, imagine, miss, suggest, delay, excuse, insist, practise, understand, dislike, finish, keep, prevent

She admitted telling him. Přiznala se, ţe mu to řekla.
Did you escape writing the test? Unikl jsi psaní testu?
I don't want to risk coming late. Nechci riskovat, ţe přijdu pozdě.
Po slovesech excuse, forgive a prevent mohou následovat tři různé konstrukce.
Excuse my being late./Excuse me being late. Omluvte mě, ţe jdu pozdě.
Excuse me for being late.

3. Slovesa, po nichž může následovat infinitiv i gerundium:
a) Beze změny významu.
begin, can't bear, allow, recommend, it requires, start, intend, permit, it needs, it wants, continue, advise


Did you continue driving/to drive? Pokračoval jste v jízdě?
He can't bear smoking/to smoke. Nesnáší kouření.
Pokud je u sloves advise, allow, permit, recommend vyjádřen nepřímý předmět, uţívá se v angličtině infinitiv. Jestliţe ale předmět není vyjádřen, uţívá se gerundium.
They didn't allow us to eat there. Nedovolili nám tam jíst.
They didn't allow eating there. Nedovolili tam jíst.
She recommended John to read this book. Doporučila Johnovi, aby si přečetl tuto
knihu.
She recommended reading this book. Doporučila k četbě tuto knihu.
U slovních spojení it needs/requires/wants je obvyklejší gerundium než infinitiv.
The car needs washing/to be washed. To auto potřebuje umýt.
The flower wants watering/to be watered. Ta kytka potřebuje zalít.

b) Slovesa, která při pouţití infinitivu nebo gerundia mění v anglickém jazyce význam.
Remember

I remember watching the match. Vzpomínám si, že jsem ten zápas viděl.
I'll remember to watch the match. Vzpomenu si, že se mám na ten zápas dívat.
I remembered to watch the match. Vzpomněl jsem si, že se mám dívat na zápas.
Gerundium znamená, že vzpomínáme na něco, co už bylo. Infinitiv se užívá, jestliže mluvíme o něčem, co se teprve stane.
Try
I tried calling him. Zkoušel jsem mu volat.
Gerundium znamená, že jsem například chtěl vyzkoušet nový telefon nebo zda spojení opět funguje.
I tried to call him. Zkusil jsem mu zavolat.
Infinitiv znamená, že jsem se mu snažil za jistým účelem zavolat.
Love/like/hate/prefer
I'd like to drive. Rád bych řídil.
I'd love to drive.
I'd hate to drive. Velmi nerad bych řídil.
I'd prefer to drive. Raději bych řídil.
V podmiňovacím způsobu se u těchto sloves užívá infinitiv.
I like driving. Rád řídím.
I love driving.
I hate driving. Nenávidím řízení auta.
I prefer driving. Dávám přednost řízení auta.
V ostatních případech se obvykle užívá gerundium.
Po slovesech like, love, hate, prefer může následovat infinitiv, ale pak se mění jeho význam.
I like going to the dentist. (= I enjoy) Rád chodím k zubaři.
Gerundium znamená, ţe se mi u zubaře z nějakého důvodu líbí, je to pro mě zábava.
I like to go to the dentist twice a year. Rád chodím k zubaři dvakrát za rok.
Infinitiv zde znamená, že chodím k zubaři proto, že je to dobré pro moje zdraví.
I hate ironing. Nesnáším žehlení.
Žehlení nesnáším jako takové.
I hate to iron on Sundays. Nesnáším, když musím v neděli žehlit.
Normálně mi žehlení nevadí, ale nerada pracuji v neděli.
Go on
After dinner he went on showing us his photos. Po večeři nám nadále ukazoval své fotky.
Gerundium v angličtině vyjadřuje, že pokračuje činnost, která už předtím probíhala.
And then he went on to show us his photos from Greece. A pak nám ještě ukázal své fotky z Řecka.
Infinitiv znamená, že jsme už předtím viděli nějaké fotografie, ale pohlednice z Řecka nám ukázal až po nich. Na rozdíl od gerundia se nejedná o tutéž činnost, která pokračovala, ale o novou činnost, která navazovala na tu předchozí.
Stop
I stopped smoking. Přestal jsem kouřit.
Gerundium vyjadřuje ukončení činnosti, která předtím probíhala.
I stopped to smoke. Zastavil jsem, abych si zakouřil.
Infinitiv znamená přerušení činnosti za nějakým účelem.
Mean
I didn't mean to hurt you. Nemínil jsem tě zranit.
Mean s infinitivem má význam "mít v úmyslu".
We can go to Spain. But it means spending more money. Můţeme jet do Španělska. Ale znamená to utratit víc peněz.
Gerundium má význam "znamenat něco".
Be afraid
She was afraid of getting married. Bála se provdat.
Gerundium vyjadřuje všeobecnou obavu z následků nějaké činnosti, z něčeho, co by mohlo nastat.
She was afraid to marry Bill. Bála se vzít si Billa.
Infinitiv znamená, že dotyčná nemá odvahu něco konkrétního udělat. Dívka se nebojí svatby jako takové, ale konkrétně svatby s Billem.