Jdi na obsah Jdi na menu
 


English tenses

 

PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas)

Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every day, every Friday, usually, often, sometimes, never, all the time, normally atp." Tvoří se takto:

Jednotné číslo

množné číslo

I like

we like

you like

you like

he / she / it likes

they like

Ve 3. osobě jednot. č. se ke slovesu přidá koncovka -s.

 Otázky:

Tvoříme je pomocí pomocného slovesa "do" ve správném tvaru. Slovosled otázky je následovný:

Pomocné sloveso

podmět

významové sloveso

další větné členy

Does

he, she, it

go

to school every day?

Do

I, you, we, they

like

ice-cream?

 Zápor:

Tvoříme též pomocí "do" a záporky "not". Věta má stejný slovosled, jako kladná oznamovací věta:

Podmět

pomocné "do" + "not"

významové sloveso

další větné členy

he, she, it

does not (doesn't)

like

ice-cream.

I, you, we, they

do not (don't)

go

to school every day.

 

PRESENT CONTINUOUS (přítomný průběhový čas)

Používá k vyjádření děje, který právě probíhá (I am learning English now.), nebo děje, který intenzivně probíhá po určitou dobu z minulosti do budoucnosti (I am preparing for my maturita exam these days.) anebo ve významu dohodnutého budoucího děje (I’m visiting my doctor tomorrow). Tvoří se takto:

osoba

sloveso "to be"

význ.

sloveso

koncovka "-ing"

I

am

look

-ing

you, we, they

are

look

-ing

he, she, it

is

ski

-ing

Např.: Tom is skiing in the mountains now. I am walking the dog in the park. They are watching the TV.

 

Otázka:

Tvoří se inverzí (otočením slovosledu):

Is he doing his homework? Are you sleeping?

 

Wh-otázka:

Tvoří se stejně, jen na začátek věty přidáme tázací zájmeno/příslovce:

What is he doing? Where are they skiing?

 

Zápor:

Tvoří se záporkou "not" přidanou k pomocnému "to be":

I am not doing my homework now. He isn't watching the TV.

 

Krátké odpovědi:

Tvoří se jen od slovesa "to be": Are you doing your homework? - No, I am not. Yes, I am.

 

Poznámka:

Některá slovesa netvoří průběh - například slovesa vyjadřující city: love, hate, like, atp., nebo sloveso "have" (ve smyslu vlastnictví).

 

PAST SIMPLE (minulý čas prostý)

Tvoří se přidáním koncovky –ed u pravidelných sloves, například „like“ – „lik-ed“, „play“ – „play-ed“.

V mnoha případech je však tvar slovesa nepravidelný.

 

Například: „I went to the cinema yesterday“ (Šel jsem včera do kina.)

 

Otázka:

Tvoří se podobně jako u přítomného prostého času pomocí „to do“ v minulém čase:

Např.: „Did you go to the cinema yesterday?“

           Did she visit the doctor last week?“

 

Zápor:

Tvoříme pomocí „did“ + „not“

Např.: „He did not go to the cinema yesterday“

           „I didn’t see the movie on TV last Saturday“

 

POZNÁMKA: Je-li ve větě užito „to be“ (ve tvarech was/were), otázku tvoříme inverzí.

Např: „He was in London.“ –„Where was he?“ –„Was he in London?“


PAST CONTINUOUS (minulý čas průběhový)

Používá se buď pro popis děje probíhajícího v minulosti od-do nějaké doby, nebo pro dva souběžně probíhající ukončené děje v minulosti nebo pro zdůraznění intenzity pravidelně se opakujícího děje v minulosti a nebo pro popis okolností, za kterých se udál jiný minulý děj vyjádřený min. časem prostým. Tvoří se podobně jako přítomný průběhový čas pomocí schématu s pomocným „to be“ v minulém čase a přidáním koncovky –ing k významovému slovesu:

                „Yesterday I was doing my homework the whole afternoon.“

                „On Monday at six o’clock he was sitting in a café.“

 

                „As he was making the breakfast, I was writing a letter.“

                „I was getting more and more nervous as the virus was slowly destroying my

computer.“

 

                While I was looking out of the window, I saw him.“

                „The telephone rang, when he was preparing dinner.“

 

Otázka:

Tvoří se inverzí: „What were you doing yesterday at seven?“

                „Was he making that dinner at five or at seven?“

 

Zápor:

Přidáme „not“: „ I wasn’t doing my homework for the whole afternoon yesterday.“

                „He wasn’t making the breakfast at six.“


FUTURE TENSE (čas budoucí prostý)

Tvoří se pomocí „will + významové sloveso“.

 

                „He will be there a eight.“

                „I will do it!“

 

Otázka:

Tvoří se inverzí: „Will you do it?“ „Will it be OK?“

 

Zápor:

Tvoří se pomocí „not“: „He will not do it.“

Nebo staženým tvarem: „He won’t do it.“


FUTURE CONTINUOUS (čas budoucí průběhový)

Tvoří se pomocí „will+be+sloveso+-ing“. Používá se v případě děje o kterém se předpokládá, že začne v budoucnosti též skončí, nebo že bude trvat po určitou dobu.

                I will be doing my homework the whole afternoon on Sunday.“

 

Otázka:

V tomto čase je možné gramaticky otázku utvořit inverzí, ale logicky nedává v 2. osobě smysl. Ptáme-li se na probíhající děj v budoucnu, použijeme schéma „Plánované budoucnosti“ a to „to be going to“ (viz níže) nebo přítomný čas průběhový: „What are you doing on Sunday?“

 

Zápor:

Opět se přidá „not“: „I will not be doing my homework the whole Sunday.“

Lze použít i zkrácené „won’t“.

 

PLANNED FUTURE (plánovaná budoucnost)

Tvoří se pomocí schématu „to be going to“. Používá se při popisu rozhodnutí do budoucna, ale ne náhlého, nýbrž plánovaného. Při použití slovesa „go“ jako významového se použije jen vazba „to be going“.

                I am going to build a new house next year.“

                He is going on his holiday to Egypt next summer.“

 

Otázka:

Inverzí: „Is he going to build….“

                „Are you going for your holiday to Syria this winter?“

 

Zápor:

Jak jinak než s „not“: „He is not going to swim across the river in minus 16 degrees.“

                                     „I am not going anywhere for the next summer.


PRESENT PERFECT (předpřítomný čas)

Používá se pro vyjádření děje, který začal v minulosti a trvá (má následek) do přítomnosti. Do češtiny se překládá za užití předložek „od“, „už“, „ještě“ atp.

Tvoří se takto:

Osoba

pomocné „TO HAVE“ v přít.čase

význam. sloveso ve 3. tvaru „PAST PARTICIPLE“

I

have

liked

you

have

liked

he/she/it

has

liked

we

have

liked

you

have

liked

they

have

liked

POZN.: Musíte tedy znát nepravidelná slovesa, nebo mít jejich tabulku.

 

Například: I have (just) painted the wall. The paint is still wet. (Vymaloval jsem (právě) zeď. Malba je ještě mokrá)

 

Výrazy, které se s tímto časem pojí jsou: „already“, „ever“, „never“, just (vkládají se mezi „have“ a „význam. sl.“) a také „recently“, „yet“ (dávají se na konec věty).

Např.: I have never been to France (nikdy jsem ještě nebyl ve Francii)

           I have been to France several times recently. (Byl jsem ve Francii několikrát poslední dobou)

 

Otázku tvoříme inverzí:

TO HAVE

osoba

výz. sl. ve 3. tvaru

Have

I, you, we, they

been

Has

he/she/it

been

Např.: Have you ever been to France? (Už jsi někdy byl ve Francii?) Has he done his homework yet? (Už si udělal domácí úkol?)

 

Zápor…

… tvoříme přidáním „NOT“ (-n’t) he slovesu HAVE.

Např: I have not been to France yet. (Ještě jsem nebyl ve Francii.)

          He hasn’t done the homework. (Ještě ten úkol neudělal.)

Taky lze zápor utvořit pomocí vložení „NEVER“ mezi „have“ a „význ.sl.“

Takto: You have never been to France. (Nikdy jsi nebyl ve Francii.)

             She has never written a letter to him. (Ještě nikdy mu nenapsala dopis.)

 

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (předpřítomný průběhový čas)

Používá se ve stejných případech jako předpřítomný prostý čas, ale mluvčí jím zvýtazňuje intenzitu děje. Tvoří se: osoba+HAVE+been+sloveso-ing. Názorněji v tabulce:

I

have

been

dance-

-ing

you

have

been

dance-

-ing

he/she/it

has

been

dance-

-ing

we

have

been

dance-

-ing

they

have

been

dance-

-ing

Takže věta pak vypadá takto: It is six in the morning and they are still dancing. They have been dancing whole night. (Je šest ráno a oni stále tančí. Protančili celou noc.)

Otázka…

… se tvoří inverzí HAVE s osobou:

Takto: Have they been dancing whole night?

!!!Nezapomínejte že pro „he/she/it“ je sloveso „to have“ ve tvaru „HAS“!!!

Zápor

Tvoří se přidáním NOT ke slovesu HAVE-

-     Tedy takto: They haven’t been dancing...

 

PAST PERFECT (předminulý čas) / PAST PERFECT CONTINUOUS (předminulý čas průběhový)

Používá se, je-li ve vyprávění použita retrospektiva, tj. vyprávíme ne chronologicky, ale způsobem: „Ještě než zhaslo světlo, napsal deset řádek“. (Chronologicky by to bylo: „Napsal 10 řádek, pak zhaslo světlo.“ – V takovém případě použijeme minulý čas prostý.)

Tvorba času je stejná jako u Present Perfect s tím rozdílem, že „TO HAVE“ je v minulém tvaru, tj. „HAD“.

Příklady: The lights went off after he had written ten lines.

                 Before the lights went off how many lines had he written?

                 When the lights went off he hadn’t written 10 but 11 lines.

 

CONTINUOUS

Př.: The lights went off after he had been writing for several hours. (Světla zhasla poté, co psal už několik

      hodin)

       Before the lights went off how long had he been writing for? (Než zhasla světla, jak dlouho už psal?)

       When the lights went off he had’t been writing for a long time. (Než zhasla světla, nepsal po dlouhou 

       dobu.)

 

FUTURE PERFECT (čas předbudoucí)

Používá se v situacích, kdy chceme vyjádřit, že v určitou dobu budeme/nebudeme mít něco hotovo.

Schéma je jednoduché: osoba+WILL+have+sloveso-ed (třetí tvar- Past Participle)

Př.: I will call you when I will have eaten my ice-cream. (Zavolám ti až budu mít snědenou zmrzlinu.)